Gizliliğinize Önem Veriyoruz

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile yatırım işlemleri gereği, işbu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kurumsal web sitesi garantiyatirim.com.tr (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

  • Web Sitemiz'den yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
  • Web Sitemiz'e girilen bilgilerin güvenliği açısından kurumumuz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
  • Müşterilerimizin Web Sitemiz'e ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.
  • Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. 
  • Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır. 
  • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz'den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu değildir.
  • Garanti Yatırım, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Garanti Yatırım’ın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. 
  • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye aittir. Web Sitemiz'in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Garanti Yatırım da saklıdır. 
  • Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Garanti Yatırım sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda Garanti Yatırım’a danışmakta tereddüt etmeyiniz. 

Saygılarımızla, 
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

 

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer nın ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek  ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şirketimizin kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şirketimiz ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten şirketimizi haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini şirketimize beyan etmek zorundadır.

Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği haller dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü  şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Şirketimiz yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Şirketimiz, teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Bilgi Güvenliği Politikası'nın güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

SAKLAMA KOŞULLARI

Yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kurumumuz bilgi sistemleri gerekli teknolojik önlemleri içermektedir.. Bununla birlikte tüm yatırımcı verileri güvenli bir şekilde belirli aralıklarla yedeklenmekte ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketimiz güvenliğinize önem vermektedir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz’ce, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Her türlü ürün ve hizmetlerimizde kullanılmak; işlem yapanın, işlemin gerçek sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik  veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere ana hissedarımızın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; SPK, Borsa İstanbul A.Ş. Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, BDDK, gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, aracılık hizmetleri faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, E-Trader ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.